Przejdź do głównej zawartości

EKO-SZKOŁA 2022 - III edycja projektu

 

„EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

 

 

„Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody.

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych.

Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych.

            Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!

 

Joanna Gadomska

autorka projektu

 

 

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

 

1.   Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

2.   Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

3.   Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

4.   Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

5.   Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;

6.   Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

7.   Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;

8.   Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;

9.   Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;

10.    Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN;

 

 

 „EKO-SZKOŁA 2022” to roczny projekt edukacyjny.

Projekt skierowany jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek edukacyjnych z terenu całej Polski.

Do projektu zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów, którzy wraz ze swoimi uczniami, klasą, grupą projektową realizować będą działania kształtujące postawy proekologiczne.

W tym roku szkolnym realizowana jest III edycja projektu – „EKO-SZKOŁA 2022”.

Do I edycji projektu „EKO-SZKOŁA 2020”, w roku szkolnym 2019/2020, zgłosiło się 106 placówek oświatowych oraz wielu wspaniałych nauczycieli m.in.: z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Zabrza, Poznania, Gliwic, Rybnika, Konina, Szczecina, Szczecinka, Darłowa, Lublina, Lublińca, Torunia, Opola, Zielonej Góry, Radomia, Płocka, Kołobrzegu, Słupcy, Leszna, Tarnowskich Gór, Wągrowca, Ochabów Małych, Tuczna, Chwalibogowa, Margonina, Nakła Nad Notecią.

Honorowy patronat nad I edycją projektu sprawował: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Koniński, Prezydent Miasta Konina, Wielkopolska Kurator Oświaty, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno–Usługowych w Żychlinie, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski „Głos nauczycielski”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu, Portal Ja-Nauczyciel’ka, Fundacja Konin Dzieciom.

Do udziału w II edycji projektu „EKO-SZKOŁA 2021”, w roku szkolnym 2020/2021,  zgłosiło się 336 placówek edukacyjnych z każdego województwa z całej Polski, z dużych miast i małych miejscowości, m.in. z: Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Konina, Krosna, Piły, Katowic, Ostrowa Wielkopolskiego, Lublina, Leszna, Rudy Śląskiej, Jarocina, Gniezna, Jasła, Sosnowca, Rzeszowa, Płocka, Radomia, Słupska, Gliwic, Zabrza, Rybnika, Głogowa, Sanoka, Zielonej Góry, Bydgoszczy, Zamościa, Kołobrzegu, Białegostoku, Kielc, Opola itd..

Honorowy patronat nad II edycją projektu „Eko-Szkoła” sprawowało: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Koniński, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji EDICON w Poznaniu, Tygodnik nauczycielski „Głos nauczycielski”, Wydawnictwo Operon, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

Czekam na potwierdzenie patronatów w III edycji projektu „EKO-SZKOŁA 2022”.

Idea projektu „EKO-SZKOŁA” opiera się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegają na zorganizowaniu przez nauczyciela/li i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilku przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły, skierowaną dla uczniów, rodziców i nauczycieli z własnej szkoły. Zachęcamy, aby do udziału w swoich działaniach, akcjach, imprezach zaprosić również inne szkoły, mieszkańców własnej miejscowości oraz organizacje ze środowiska lokalnego.

Każdy nauczyciel/ zgłoszona grupa nauczycieli z jednej szkoły, zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:

1)   akcję ekologiczną (np. „Klasowa Wigilia bez plastiku” (zapraszam serdecznie do dołączenia), sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie drzew, zbiórka odpadów, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, zbiórka elektrośmieci);

2)   imprezę szkolną lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa);

3)   szkolny konkurs z zakresu ekologii/ ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy o parkach narodowych, konkurs na plakat ekologiczny, konkurs na zdjęcie przyrodnicze, konkurs literacki na wiersz, list, komiks o pięknie otaczającej przyrody);

4)   gazetki na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska (np. poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, czas rozkładu śmieci, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka, zagrożenia globalne);

5)   lekcję w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczkę przyrodniczą (np. do parku narodowego, krajobrazowego, do lasu, parku, muzeum przyrodniczego, nadleśnictwa);

6)   zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska, (np. dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki, budki lęgowe, szyjemy torby na zakupy);

7)   szkolną wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków, wystawa rzeczy zrobionych z odpadów, wystawa zielników, wystawa karmników i domków dla owadów);

8)   ulotkę/ broszurę/ komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, segregacja śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzamy prąd);

9)   doświadczenie / obserwację przyrodniczą (np. doświadczenie - wpływ zanieczyszczeń, rozkład odpadów, obserwacja ptaków, owadów, rozwój roślin);

10)    trzy strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” (np. odpady, zmiany klimatu, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wody, hałas, promieniowanie, metale ciężkie, pyły, kwaśne deszcze, ścieki, susze, tsunami, trzęsienie ziemi, itd.)

 

Zachęcamy również do organizacji innych przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, na terenie swojej szkoły/ przedszkola/ placówki, które nie zostały ujęte w powyższych punktach.

Tematyka lekcji, warsztatów, imprez czy akcji, nie zostaje narzucona z góry, bo w zależności od wieku grupy projektowej, podejmowana tematyka może być różna i dostosowana do wieku dzieci i młodzieży.

Wraz z nauczycielami realizującymi ten projekt, dodatkowo przygotujemy edukacyjny e-book, który zwiększa wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku”. Przygotowany e-book udostępniony zostanie dla wszystkich nauczycielach na stronach i portalach edukacyjnych, jako źródło inspiracji dla innych nauczycieli do swojej pracy z uczniami.

 

 

Po rocznej współpracy zgłoszeni nauczyciele, który zrealizowali działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przysłali „Eko-Raport” ze zrealizowanych zadań projektowych oraz przysłali wymagane załączniki – strony do e-booka (przysłanie Eko-Raportu i stron do e-booka to wymóg konieczny) otrzymają tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”. Każdej placówce, w której realizowane były akcje i działania przygotowane przez grupę projektową przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”/ ‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2022’’ / „EKO-PLACÓWKA 2022”.

 

W ramach projektu, przygotowana została strona na fb „EKO-SZKOŁA”, na której zamieszczane będą działania oraz relacje uczniów i nauczycieli, z realizacji poszczególnych etapów projektu, w celu zaprezentowania ich przed szerokim gronem, jako wzór do naśladowania oraz jako źródło wzajemnej inspiracji do działania. Dla nauczycieli realizujących projekt, przygotowana została również grupa na fb „Eko-Szkoła”, która jest miejscem do wzajemnego inspirowania się, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy.

 

REGULAMIN PROJEKTU:

&1) Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 1 do 30 września 2021 r., poprzez formularz Google.

Po 30 września 2021 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Zgłoszenie do III edycji ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA” dostępne jest pod linkiem:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYvlcMOAi8ySwGH3EiWWd8jkh3twrKR0x1sOiPnRaB8sROEw/viewform?usp=sf_link


Treść zgłoszenia:

Województwo: ……………………………………………………………

Pełna nazwa placówki/szkoły/przedszkola:……………………………………………………

Adres placówki/szkoły/przedszkola:……………………………………………………………..

Mail placówki/szkoły/przedszkola: …………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela/ koordynatora projektu: ……………

Mail nauczyciela / koordynatora: ……………………………………

Zapoznałam się / zapoznałem się z regulaminem ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA 2022”.

Oświadczam, że akceptuję zapisy i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych (imie i nazwisko, nazwa placówki, w której pracuje nauczyciel) oraz mojego wizerunku, na potrzeby projektu „EKO-SZKOŁA 2022”.

*jedno zgłoszenie z jednej szkoły

 

&2) Lista placówek zgłoszonych do projektu zostanie opublikowana na stronie biologiazblondynka.blogspot.com , na fb Biologia z Blondynką oraz fb Eko-Szkoła.

 

&3) Po zgłoszeniu się do projektu można przystąpić do realizacji zadań projektowych. Zadania projektowe można realizować do 31 maja 2022 roku.

 

&4) Każdy nauczyciel/ zgłoszona grupa nauczycieli z jednej szkoły, zobowiązuje się przygotować wraz z uczniami/ grupą projektową następujące działania:

1)   akcję ekologiczną (np. „Klasowa Wigilia bez plastiku” (zapraszam serdecznie do dołączenia), sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie drzew, zbiórka odpadów, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, zbiórka elektrośmieci);

2)   imprezę szkolną lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa);

3)   szkolny konkurs z zakresu ekologii/ ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy o parkach narodowych, konkurs na plakat ekologiczny, konkurs na zdjęcie przyrodnicze, konkurs literacki na wiersz, list, komiks o pięknie otaczającej przyrody);

4)   gazetki na holu szkoły/przedszkola lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska (np. poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, czas rozkładu śmieci, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka, zagrożenia globalne);

5)   lekcję w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczkę przyrodniczą (np. do parku narodowego, krajobrazowego, do lasu, parku, muzeum przyrodniczego, nadleśnictwa);

6)   zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska, (np. dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki, budki lęgowe, szyjemy torby na zakupy);

7)   wystawę ekologiczną (np. wystawę plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów/ przedszkolaków, wystawa rzeczy zrobionych z odpadów, wystawa zielników, wystawa karmników i domków dla owadów);

8)   ulotkę/ broszurę/ komiks skierowaną dla pozostałych uczniów, z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, segregacja śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzamy prąd);

9)   doświadczenie / obserwację przyrodniczą (np. doświadczenie - wpływ zanieczyszczeń, rozkład odpadów, obserwacja ptaków, owadów, rozwój roślin);

10)    strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” (np. odpady, zmiany klimatu, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wody, hałas, promieniowanie, metale ciężkie, pyły, kwaśne deszcze, ścieki, susze, tsunami, trzęsienie ziemi, itd.)

 

&5) Do 5 czerwca 2022 r. nauczyciel/ koordynator grupy nauczycieli zobowiązany jest przesłać na adres projekt-eko-szkola@wp.pl  :

a)     „Eko-Raport” (wg załączonego wzoru poniżej),

b)     przygotowane 3 strony do e-booka „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” (wg załączonego wzoru poniżej),

 

Wzór Eko-Raportu:

„Eko-Raport” należy przygotować w formie prezentacji Power Point:

- slajd 1 – nazwa szkoły, zdjęcie szkoły, logo szkoły;

- slajd 2 – imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli, szkolnych koordynatorów projektu, którzy ubiegają się o tytuł „Promotor Ekologii 2022” (opcjonalnie zdjęcie nauczyciela, które zostanie opublikowane w filmiku z podsumowania projektu);

- kolejne slajdy 3-11 – powinny zawierać krótkie podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu zadań 1-9 (kiedy, gdzie, co się działo, aktywne linki do opisywanych działań z fb/ strony internetowej szkoły) oraz kilka zdjęć z każdego działania (1 zadanie projektowe = 1 slajd);

 

Wzór stron do e-booka „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku”:

(zapisać w Word, czcionka Arial, 12)

3 strony A4 - 1 strona to opis jednego wybranego zagrożenia; 3 strony to 3 różne zagrożenia;

Każda strona musi zawierać:

- nazwę szkoły;

- dane nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie stron do e-booka;

- tytuł / nazwa zagadnienia;

- przygotowany opis zagadnienia (np. objaśnienie zagadnienia, przyczyny, skutki, zasięg, znaczenie, zapobieganie), można dodatkowo zamieścić tabele, schematy, wykresy, zdjęcia;

- bibliografia do tekstu i zamieszczonych dodatków (tabel, schematów, wykresów, zdjęć);

 

&6) W „Eko-Raporcie” zamieszczone powinny być tylko takie zdjęcia, które przedstawiają efekty realizacji zadań projektowych, np. prace uczniów. Jeżeli zamieszczone będą zdjęcia, na których można rozpoznać uczniów, to szkolny koordynator projektu powinien posiadać zgody od rodziców uczniów na przetwarzanie wizerunku w ramach ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA 2022”. Stosowne zgody przechowuje szkolny koordynator projektu.

Zgoda rodziców, wg załączonego wzoru, lub według wzorów jakie obowiązują w danej szkole.

  

….…………………………………

                                    Data i miejsce

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
w ramach ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA 2022”

 

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………..……… utrwalonego podczas realizacji zadań projektowych w ramach ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA 2022”, realizowanego przez szkołę. Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku na zdjęciach, umieszczonych w Eko-Raporcie szkoły, a także w materiałach promocyjnych projektu, na fb oraz na stronie internetowej projektu oraz artykułach prasowych.

…….…………………………………………

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego

 


&7) Organizator projektu nie będzie indywidualnie przypominał o terminie zakończenia projektu oraz terminie wysyłania Eko-Raportu i załącznika.

 

&8) Po rocznej współpracy zgłoszeni nauczyciele, który zrealizowali działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przysłali „Eko-Raport” ze zrealizowanych zadań projektowych oraz przysłali wymagane załączniki – strony do e-booka (przysłanie Eko-Raportu i stron do e-booka to wymóg konieczny) otrzymają tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”. Każdej placówce, w której realizowane były akcje i działania przygotowane przez grupę projektową przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”/ ‘’EKO-PRZEDSZKOLE 2022’’ / „EKO-PLACÓWKA 2022”.

 

&9) W ramach projektu, przygotowana została strona na fb „EKO-SZKOŁA”, na której zamieszczane będą działania oraz relacje uczniów i nauczycieli, z realizacji poszczególnych etapów projektu, w celu zaprezentowania ich przed szerokim gronem, jako wzór do naśladowania oraz jako źródło wzajemnej inspiracji do działania.

 

&10) Dla nauczycieli realizujących projekt, przygotowana została również grupa na fb „Eko-Szkoła”, która jest miejscem do wzajemnego inspirowania się, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy. Zamieszczane w grupie relacje z akcji, będą publikowane na fb Eko-Szkoła.

 

&11) Wszystkie aktualne i najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu zamieszczane będą na bieżąco w grupie na fb Eko-Szkoła.

&12) Harmonogram projektu·       01 – 30 września 2021 r.  - Zgłoszenie do projektu; Planowanie działań w ramach projektu;

·       1 października 2021 r. – 31 maja 2022 r. - Realizacja zadań projektowych przez zgłoszone szkoły; Umieszczanie informacji o realizacji zadań w fb grupie projektowej Eko-Szkoła (dla chętnych);

·       31 maja 2022 r. - Zakończenie realizacji zadań projektowych;

·       Do 5 czerwca 2022 r. - Wysyłanie „Eko-Raportów ” z realizacji zadań projektowych przez szkoły zgłoszone do projektu oraz wymaganych załączników  - strony do e-booka (wymóg konieczny);

·       6 – 19 czerwca 2022 r. - Zapoznanie się Organizatora z „Eko-Raportami” oraz załącznikami; Przesłanie informacji o wynikach do patronów projektu;

·       20 – 21 czerwca 2022 r. - Ogłoszenie zdobywców tytułów: Eko-Szkoła 2022, Eko-Przedszkole 2022, Promotor Ekologii 2022;

·       22 – 23 czerwca 2022 r. - Podsumowanie projektu; Przesyłanie dyplomów do szkół (drogą mailową);

 

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w III edycji ogólnopolskiego projektu „Eko-Szkoła 2022”

Joanna Gadomska

autorka projektu

O I edycji projektu EKO-SZKOŁA mogą Państwo przeczytać, klikając w poniższy link:

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2019/09/ogolnopolski-projekt-eko-szkoa.html

 

Podsumowanie I edycji, lista laureatów tytułu EKO-SZKOŁA 2020/ EKO-PRZEDSZKOLE 2020 oraz lista nauczycieli, którzy uzyskali tytuł PROMOTOR EKOLOGII 2020 dostępne jest pod linkiem:

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2020/06/podsumowanie-i-edycji-ogolnopolskiego.html

 

O II edycji projektu EKO-SZKOŁA mogą Państwo przeczytać, klikając w poniższy link:

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2020/08/ii-edycja-ogolnopolskiego-projektu-eko.html

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2020/10/znamy-juz-placowki-zgoszone-do-udziau-w.html

 

Podsumowanie II edycji, lista laureatów tytułu EKO-SZKOŁA 2021/ EKO-PRZEDSZKOLE 2021 oraz lista nauczycieli, którzy uzyskali tytuł PROMOTOR EKOLOGII 2021 dostępne jest pod linkiem:

http://biologiazblondynka.blogspot.com/2021/06/laureaci-ogolnopolskiego-projektu-eko.html

 

Mogą również Państwo zobaczyć filmik podsumowujący I edycję projektu, w którym poznają Państwo Promotorów Ekologii 2020, EKO-SZKOŁY i PRZEDSZKOLA oraz mogą Państwo zobaczyć zdjęcia z różnych akcji, imprez i warsztatów, które realizowane były w szkołach w ramach projektu, a zawarte zostały w Eko-Raportach  przesłanych przez nauczycieli. 

https://www.facebook.com/watch/?v=271090953952074

 


 


Komentarze

  1. Witam, czy Szkoła Podstawowa nr 10 z Leszna została przyjęta do projektu? Niestety nie mam żadnej info zwrotnej a dzisiaj ostatni dzień na rejestrację. Pozdrawiam Rafał Rutkiewicz

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne Posty

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy - co to, po co i dlaczego?

Co to jest Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Tydzień Uczniowskiej SuperMocy to tydzień, podczas którego chciałybyśmy zaproponować, aby w każdej szkole, klasie zorganizowane zostały zajęcia, warsztaty, gry i zabawy, podczas których uczniowie mieliby szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony. Po co zaproponowałyśmy Tydzień Uczniowskiej SuperMocy? Pytaliście kiedyś uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co najlepiej robią? Co w sobie lubią? Co uważają za swoje największe osiągnięcie?   Długo czekaliście na odpowiedzi? A pytaliście kiedyś swoich uczniów o ich słabe strony, w czym są niedoskonali, z czym sobie nie radzą, co jest ich największym niepowodzeniem? I co, tak samo długo czekaliście na odpowiedzi? Otóż to, uczniowie, zdecydowanie szybciej i łatwiej potrafią mówić o swoich słabych stronach, niż o mocnych, dużo więcej potrafią wymienić słabych stron niż mocnych (słabych 10, może więcej a mocnych 1 może 2). Poprzez akcję Tydzień Uczniows

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „EKO-SZKOŁA”

Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowisk